วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนพุทไธสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒
๑. ข้อมูลทั่วไป
                ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพุทไธสง  สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
                ๑.๒ ที่อยู่ เลขที่ ๓ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
เบอร์โทรติดต่อ ๐๔๔-๖๘๙๐๑๕ โทรสาร ๐๔๔-๖๘๙๐๑๔ เว็บไซด์ www.ptss.ac.th
                ๑.๓ ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ๑๑๕  คน  จำนวนนักเรียน ๒,๙๓๙ คน
                ๑.๔ ชื่อผู้บริหาร  นายสุพจน์   สินสุวงศ์วัฒน์   เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๙-๕๘๑๐๐๓๗
                ๑.๕ ชื่อครูผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  นางสุรางค์ศรี  อรุณโน เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๙-๕๘๔๔๙๐๙ อีเมล์ Conqueror_tus@hotmail.com
๒. ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ
                ๒.๑ โครงงานปลูกป่าชุมชม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                (๑) ความเป็นมาของกิจกรรม/โครงการโดยย่อ
                                จากสภาพพื้นที่ของอำเภอพุทไธสงมีพื้นที่ว่างเปล่าเหมาะแก่การปลูกต้นไม้โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของต้นไม้ อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น และนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง จึงจัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนขึ้น
                    (๒) วัตถุประสงค์
                ๑. เพื่อให้นักเรียนได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน
              ๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
                ๓. เพื่อลดภาวะโลกร้อน
                ๔. เพื่อสร้างป่าเศรษฐกิจให้กับชุมชน
                ๕. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น
                      (๓) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                 ๑. รับสมัครครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
               ๒. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
                  ๓. วางแผนดำเนินโครงการกำหนดรายละเอียดและผู้รับผิดชอบ
                  ๔.  ออกสำรวจพืชในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ และใกล้จะสูญพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้
                  ๕. ศึกษาค้นคว้าประวัติและประโยชน์จากพันธุ์ไม้ที่นำมาเพาะพันธุ์
                  ๖. นำเมล็ดมาเพาะพันธุ์กล้าไม้ในพื้นที่ ที่จัดเตรียมไว้และดูแลบำรุงรักษา
           ๗. สำรวจพื้นที่ในการปลูกป่าชุมชนโดยประสานงานกับเทศบาลตำบลพุทไธสง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนต่างๆ
                  ๘. ดำเนินการปลูกป่าชุมชน ร่วมกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ชุมชน
                ๙. สรุปและประเมินผลโครงการ
                    (๔)  ระยะเวลาในการดำเนินงาน
                เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒
                     (๕)  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม/โครงการ
             ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนได้ทำงานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานแบบกระบวนการกลุ่ม  เกิดเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นสร้างความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และรู้จักนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
         (๖) เงื่อนไขความสำเร็จ
              นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนได้ปลูกป่าชุมชนร่วมกันในพื้นที่ที่กำหนดและได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
      กิจกรรมเด่นอื่นๆ
          ๑. โครงการสู่แสงธรรมสามประสานฝันเพื่อพ่อ  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการช่วยแก้ปัญหานักเรียนร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยอาศัยวัดในหมู่บ้านเป็นศูนย์รวม เชิญผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ข้าราชการในหมู่บ้าน) พระสงฆ์
ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำบุญถวายภัตราหารเพล ปฎิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด กิจกรรมกตัญญูต่อแม่ และประชุมกลุ่มย่อยระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครอง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต

            ๒. โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว  ส่งเสริมให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ให้รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง มีการปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานให้ดำรงอยู่สืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น